Prin conţinutul disciplinelor cuprinse în planul său de învăţământ, programul de studii de licenţă asigură absolvenţilor săi competenţe de specialitate în concordanţă cu cerinţele de pe piaţa muncii.

          Competenţe profesionale:
– Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic.
– Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic.
– Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale.
– Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor state.
– Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă.
– Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi în soluţionarea lor.

          Competenţe transversale:
– Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului.
– Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor ierarhice.
– Conștientizarea nevoii de formare continuă, pentru dezvoltarea personală și profesională.