Prin conţinutul disciplinelor cuprinse în planul său de învăţământ, programul de studii de licenţă asigură absolvenţilor săi competenţe de specialitate în concordanţă cu cerinţele de pe piaţa muncii.

COMPETENŢE GENERALE:

          -Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor fundamentale de cercetare specifice dreptului;
          -Explicarea şi interpretarea ideilor, proceselor, fenomenelor, stărilor şi tendinţelor specifice activităţii în domeniul juridic;
          -Aptitudinea de a înţelege, analiza şi interpreta legislaţie, jurisprudenţa şi doctrina juridică română şi străină;
          -Analiza de stări şi situaţii şi asumarea de responsabilităţi pentru soluţionarea problemelor practice, prin aplicarea normelor juridice;
          -Utilizarea tehnologiei informatice moderne pentru tehnoredactare, procesare de informaţii şi accesare de baze de date cu informaţii juridice;

COMPETENŢE DE SPECIALITATE

          -Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor şi ideilor specifice domeniului drept în contextul globalizării;
          -Cercetarea şi cunoaşterea altor sisteme juridice în scopul realizării unor studii comparatiste, la nivel european şi internaţional;
          -Iniţierea şi dezvoltarea independentă sau în colaborare cu alţi specialişti de activităţi de cercetare specifice domeniului juridic;
          -Deprinderea limbajului juridic şi comunicarea scrisă şi verbală cu specialişti în domeniu, din spaţiul comunitar şi internaţional.