Acte necesare la înscriere, după parcurgerea etapei de preînscriere indicată în secțiunea ”Activități” și confirmarea preînscrierii de către facultate

Cerere-tip de înscriere (sau de la secretariatul facultăţii) și formular de informare și consimțământ –pdf însoțită obligatoriu de următoarele acte:

 1. Diplomă de bacalaureat – original şi 2 copii xerox;
 2. Diplomă de licenţă – original şi 2 copii xerox sau adeverință de promovare a examenului de licență pentru promoția 2019 ;
 3. Suplimentul la diplomă – original si 2 copii xerox;
 4. Atestatul de recunoaştere a studiilor pentru candidaţii cetăţeni străini sau etnici români din alte ţări;
 5. Certificat de competenţă lingvistică (pentru candidaţii cetăţeni străini);
 6. Certificatul de naştere – original si 2 copii xerox;
 7. Cartea de identitate original și 2 copii xerox;
 8. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – original si 2 copii xerox;
 9. Adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie;
 10. Patru fotografii tip buletin;
 11. Chitanţă care să ateste plata taxei de înscriere (taxa este în valoare de 50 de lei și nu se returnează);
 12. Două dosare  plic.