Untitled Document
 

ADMITERE LICENȚĂ 2017        

      Admiterea in ciclul de studii universitare de licenţă se realizează pe baza mediei obţinute la examenul de bacalaureat. În cazul mediilor egale obţinute la admitere de către candidaţii situaţi pe ultimul loc, criteriul de departajare va fi nota obţinută la proba scrisă la limba română, de la examenul de bacalaureat.

 Calendarul admiterii 2017-2018

Etapa I: Sesiunea iulie 2017

1. Perioada de înscriere și verificare a dosarelor: 06.06.2017 - 25.07.2017
2. Afişarea listelor provizorii a candidaţilor admişi și respinși: 25.07.2017
3. Perioada de contestații: 25.07.2017-26.07.2017
4.Afișarea listelor definitive a candidaților admiși și respinși: 26.07.2017
5.Achitarea primei rate din taxa de școlarizare: 26.07.2017-10.08.2017
6. Afișarea rezultatelor finale ale etapei a I-a: 10.08.2017
Obs:În cazul neachitării, locul ocupat este declarat vacant și scos la concurs în etapa a II-A

 
Etapa II: Sesiunea septembrie  2017
1. Perioada de înscriere și verificare a dosarelor: 11.08.2017-20.09.2017
2. Afișarea listelor provizorii a candidaților admiși și respinși: 20.09.2017
3. Perioada de  contestații: 20-21.09.2017
4.Afișarea listelor definitive a candidaților admiși și respinși: 21.09.2017
5.Achitarea primei rate a taxei de școlarizare:21-30.09.2017
6. Afișarea rezultatelor finale ale etapei a II-a: 01.10.2017

 

Cifra de școlarizare:

Învățământ cu frecvență

200 LOCURI

Învățământ frecvență redusă

150 LOCURI

Acte necesare pentru înscrierea la admitere:

 1. Cerere-tip (de la secretariatul facultăţii)-aici;
 2. Diplomă de bacalaureat - original şi copie xerox sau adeverinţă de promovare a examenului de bacalaureat, pentru promoţia 2017;
 3. Diplomă de licenţă - original şi copie xerox sau adeverintă de promovare a examenului de licență pentru promoția 2017 (în cazul candidaţilor care doresc să urmeze a doua facultate);
 4. Suplimentul la diplomă – original si copie xerox;
 5. Atestatul de recunoaştere a studiilor pentru candidaţii cetăţeni străini sau etnici români din alte ţări;
 6. Certificat de competenţă lingvistică (pentru candidaţii cetăţeni străini);
 7. Certificatul de naştere – original si copie xerox;
 8. Cartea de identitate și copie xerox;
 9. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – original si copie xerox;
 10. Adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie;
 11. Patru fotografii tip buletin;
 12. Chitanţă care să ateste plata taxei de înscriere;
 13. Dosar plic.

  

Pentru anul universitar  2017/2018, se stabilesc următoarele taxe:

Taxa de înscriere la admitere - 200 lei

Anul I  cu frecvenţă - 2800 lei / an

1. Tranşa I-a
1200 lei
2. Tranșa II-a
800 lei
3.Tranșa III-a
800 lei

Anul I frecvenţă redusă - 2500 lei / an

1. Tranşa I-a
1000 lei
2. Tranșa II-a
800 lei
3.Tranșa III-a
700 lei

 

Studenţii şi masteranzii care plătesc integral taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2017/2018, până la data de 10.10.2017, beneficiază de reducere de 10%. De această reducere mai beneficiază şi studenţii care au în facultatea noastră rude de gradul I si II, respectiv frate, sora, soţ sau soţie. Studenţii au dreptul să se prezinte la examen, fără plată în sesiunea planificată.

 
 
Untitled Document