Licență sesiunea februarie 2020

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA EXAMENUL DE LICENŢĂ, SESIUNEA FEBRUARIE 2020

             REZULTATE FINALE  –AICI

Examenul de licenţă constă din două probe, după cum urmează:
Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (probă scrisă) – 17.02.2020
Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă- 19.02.2020

 ÎNSCRIERI:   03.02.2020- 10.02.2020, la Secretariatul facultăţii
Dosarul de înscriere al fiecărui candidat, pentru susţinerea examenului de licenţă, va cuprinde următoarele:
a. Cerere-tip de înscriere – aici
b. Diploma de bacalaureat – original şi copie xerox cu certificarea conformităţii cu originalul de către persoana/ persoanele care are/ au atribuţii desemnate în acest sens;
c. Suplimentul de diplomă eliberat de facultatea absolvită – original şi copie;
d. Certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de o instituţie specializată, naţională ori internaţională, recunoscută de UCDC;
e. Adeverinţa de absolvire a studiilor eliberată de către facultatea absolvită – original;
f. Patru fotografii tip paşaport (3/4);
g. Certificat de naştere şi după caz, de căsătorie original și copie xerox cu certificarea conformităţii cu originalul de către persoana/persoanele care are/au atribuţii desemnate în acest sens;
h. Chitanţa privind achitarea taxei pentru examenul de licență;
i. Lucrarea de licenţă într-un singur exemplar şi pe suport electronic (CD) în format PDF, însoţită de referatul coordonatorului ştiinţific al acesteia;
j. Declaraţie pe proprie răspundere privind originalitatea conţinutului lucrării de licenţă – aici
k. Aprobarea senatelor universitare ale instituţiei absolvite şi UCDC, în cazul candidaţilor altor instituţii de învăţământ superior;
l. Formular de informare și consimțământ prelucrare date personale –aici
m. Copie xerox după cartea de identitate;
n. Dosar plic.

NOTA :  Punctele  “c, d, e, k” se referă doar la absolvenţii altor universități, care susţin examenul de licenţă la Facultatea de Drept „Dimitrie Cantemir”  Cluj Napoca.