Untitled Document


Candidații admiși în prima etapă, trebuie să achite taxa de școlarizare, pentru confirmarea locului, (integral sau prima rată), până la data de 10 august 2017. În caz contrar locurile vor fi redistribuite în etapa a II a a admiterii.

Fondarea şi evoluţia Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir" este una dintre dovezile cele mai grăitoare ale eficienţei iniţiativei particulare, chiar într-un domeniu conservator cum este cel al învăţământului universitar.

    Despre Facultatea de Drept Cluj-Napoca

    Facultatea asigură  studenţilor desfăşurarea unui proces de învăţământ de înaltă calitate, conceput, conform sistemului Bologna, pe două niveluri succesive:
- Nivelul I: cursuri de LICENŢĂ acreditate, cu o durată de patru ani, învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă la specializarea Drept.
- Nivelul II: studii MASTERALE acreditate, cu o durată de trei semestre, în programele Dreptul afacerilor şi Ştiinţe penale şi criminalistică, precum şi Dreptul național și european al afacerilor cu o durată de 2 semestre.

    Oportunităţi în carieră

    Diplomele noastre de licenţă şi masterat sunt echivalente cu cele ale oricărei instituţii de învăţământ publice sau private, româneşti şi europene. Planurile de învăţământ însumează discipline juridice fundamentale, de specialitate şi complementare care să contureze o personalitate completă şi complexă în concordanţă cu cerinţele sistemului juridic românesc şi european. După finalizarea studiilor în cadrul facultăţii noastre şi obţinerea diplomei de licenţă în domeniul de studii Drept vă puteţi realiza în următoarele funcţii, posturi, ocupaţii: magistraţi (judecători şi procurori) după absolvirea INM; executori judecătoreşti; auxiliari în magistratură (asistenţi judiciari, grefieri, secretari la instanţe judecătoreşti şi parchete); avocaţi şi secretari ai acestora în cadrul societăţilor civile de avocaţi sau al cabinetelor individuale de avocaţi; notari publici şi secretari ai acestora; consilieri juridici la societăţi comerciale, companii naţionale, regii autonome; funcţionari publici în administraţia publică centrală şi locală, în general; registratori de proprietate şi conducători carte funciară, orice activitate din cadrul autorităţilor publice care presupune o pregătire juridică sau studii superioare; diplomaţi, jurnalişti, experţi pe lângă instituţii guvernamentale sau organizaţii nonguvernamentale; orice alt loc de munca ce necesită pregătire juridică.

  
    Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, acreditată prin Legea nr. 238/2002  este evaluată instituțional de către ARACIS cu GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT, cel mai înalt calificativ care poate fi acordat unei universități în România.

    Programul de studii cu licență IF și IFR a fost acredidat prin HG nr.376 din 18 mai 2016-link

Numărul de locuri IF-200; Numărul de locuri IFR-150.

Admitere studii licență 2017
Admitere studii masterat 2017
Rezultatele confirmării locului la admitere etapa I-ÎF 2017
Rezultatele confirmării locului la admitere etapa I-ÎFR 2017
Rezultate admitere etapa I-a
învățământ cu frecvență
Rezultate admitere etapa I-a
învățământ frecvență redusă
Quick link
Curs postuniversitar Dreptul sănătății
Taxe an univ.2017/2018
Anunțuri
Studii cu licenţă IF
Studii cu licenţă IFR
Masterat știinţe
penale şi criminalistică
Masterat Dreptul național și european al afacerilor
Conferința Internațională 2017
Asociaţia absolvenţilor
Alumni Drept Cantemir Cluj
Erasmus
Ghidul studentului
Conturi studenţi
Proiect "Doing Business in Romania"
Vizitaţi-ne pe Facebook
  Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" Bucureşti
Untitled Document