Untitled Document

Fondarea şi evoluţia Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir" este una dintre dovezile cele mai grăitoare ale eficienţei iniţiativei particulare, chiar într-un domeniu conservator cum este cel al învăţământului universitar.

    Despre Facultatea de Drept Cluj-Napoca

    Facultatea asigură  studenţilor desfăşurarea unui proces de învăţământ de înaltă calitate, conceput, conform sistemului Bologna, pe două niveluri succesive:
- Nivelul I: cursuri de LICENŢĂ acreditate, cu o durată de patru ani, învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă la specializarea Drept.
- Nivelul II: studii MASTERALE acreditate, cu o durată de trei semestre, în programele Dreptul afacerilor şi Ştiinţe penale şi criminalistică, precum şi Dreptul național și european al afacerilor cu o durată de 2 semestre.

    Oportunităţi în carieră

    Diplomele noastre de licenţă şi masterat sunt echivalente cu cele ale oricărei instituţii de învăţământ publice sau private, româneşti şi europene. Planurile de învăţământ însumează discipline juridice fundamentale, de specialitate şi complementare care să contureze o personalitate completă şi complexă în concordanţă cu cerinţele sistemului juridic românesc şi european. După finalizarea studiilor în cadrul facultăţii noastre şi obţinerea diplomei de licenţă în domeniul de studii Drept vă puteţi realiza în următoarele funcţii, posturi, ocupaţii: magistraţi (judecători şi procurori) după absolvirea INM; executori judecătoreşti; auxiliari în magistratură (asistenţi judiciari, grefieri, secretari la instanţe judecătoreşti şi parchete); avocaţi şi secretari ai acestora în cadrul societăţilor civile de avocaţi sau al cabinetelor individuale de avocaţi; notari publici şi secretari ai acestora; consilieri juridici la societăţi comerciale, companii naţionale, regii autonome; funcţionari publici în administraţia publică centrală şi locală, în general; registratori de proprietate şi conducători carte funciară, orice activitate din cadrul autorităţilor publice care presupune o pregătire juridică sau studii superioare; diplomaţi, jurnalişti, experţi pe lângă instituţii guvernamentale sau organizaţii nonguvernamentale; orice alt loc de munca ce necesită pregătire juridică.

  
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, acreditată prin Legea nr. 238/2002  este evaluată instituțional de către ARACIS cu GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT, cel mai înalt calificativ care poate fi acordat unei universități în România.
  Orar sem.II IF
  Orar sem.II IFR
  Orar masterat Dreptul naţional şi european al afacerilor
  Orar masterat Ştiinţe penale şi criminalistică
  Quick link
  Taxe an univ.2016/2017
  Rezultate disertație martie 2017
  Anunțuri
  Studii cu licenţă
  Masterat știinţe
penale şi criminalistică
  Masterat dreptul afacerilor
  Masterat Dreptul național și european al afacerilor
  Conferința Internațională 2017
  Asociaţia absolvenţilor
Alumni Drept Cantemir Cluj
  Erasmus
  Ghidul studentului
  Conturi studenţi
  Proiect "Doing Business in Romania"
  Vizitaţi-ne pe Facebook
  Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" Bucureşti
Untitled Document