Untitled Document

   Fondarea şi evoluţia Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir" este una dintre dovezile cele mai grăitoare ale eficienţei iniţiativei particulare, chiar într-un domeniu conservator cum este cel al învăţământului universitar.

    Despre Facultatea de Drept Cluj-Napoca

    Facultatea asigură  studenţilor desfăşurarea unui proces de învăţământ de înaltă calitate, conceput, conform sistemului Bologna, pe două niveluri succesive:
- Nivelul I: cursuri de LICENŢĂ acreditate, cu o durată de patru ani, învăţământ cu frecvenţă  şi învăţământ cu frecvenţă redusă la specializarea Drept.
- Nivelul II: studii MASTERALE acreditate, cu o durată de trei semestre, în programele Dreptul afacerilor şi Ştiinţe penale şi criminalistică.

    Oportunităţi în carieră

    Diplomele noastre de licenţă şi masterat sunt echivalente cu cele ale oricărei instituţii de învăţământ publice sau private, româneşti şi europene. Planurile de învăţământ însumează discipline juridice fundamentale, de specialitate şi complementare care să contureze o personalitate completă şi complexă în concordanţă cu cerinţele sistemului juridic românesc şi european.După finalizarea studiilor în cadrul facultăţii noastre şi obţinerea diplomei de licenţă în domeniul de studii Drept vă puteţi realiza în următoarele funcţii, posturi, ocupaţii: magistraţi (judecători şi procurori) după absolvirea INM; executori judecătoreşti; auxiliari în magistratură (asistenţi judiciari, grefieri, secretari la instanţe judecătoreşti şi parchete); avocaţi şi secretari ai acestora în cadrul societăţilor civile de avocaţi sau al cabinetelor individuale de avocaţi; notari publici şi secretari ai acestora; consilieri juridici la societăţi comerciale, companii naţionale, regii autonome; funcţionari publici în administraţia publică centrală şi locală, în general; registratori de proprietate şi conducători carte funciară, orice activitate din cadrul autorităţilor publice care presupune o pregătire juridică sau studii superioare; diplomaţi, jurnalişti, experţi pe lângă instituţii guvernamentale sau organizaţii nonguvernamentale; orice alt loc de munca ce necesită pregătire juridică.

  
 
 
 
 
  Quick link
  Anunțuri
  Departament
drept public
  Departament
drept privat
  Licenţă
  Ştiinţe
penale şi criminalistică
  Dreptul afacerilor
  Conferința Internațională 2016
  Erasmus
  Ghidul studentului
  Conturi studenţi
  Proiect "Doing Business in Romania"
  Vizitaţi-ne pe Facebook
  Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" Bucureşti
Untitled Document