Misiunea programului de studiu
Misiunea programului de studii universitare de licenţă „DREPT” constă în asigurarea condiţiilor pentru ca absolvenţii să dobândească competenţele profesionale şi transversale necesare carierei în domeniul juridic.
Misiunea programului de studii „DREPT” este în concordanţă cu misiunea facultății, respectiv, crearea unui mediu de învăţare centrat pe student, care să ofere absolvenţilor competenţele necesare practicării la standarde ridicate de calitate a profesiilor de: avocat, consilier juridic, notar, procuror, judecător, într-un context economico-social caracterizat de dinamism şi spirit concurenţial.

Obiective de formare
Programul de studii urmăreşte formarea unor specialişti în domeniul juridic, capabili să-şi asume un rol activ în viaţa organizaţiilor, prin rezolvarea unor probleme specifice ale acestora în relaţia cu piaţa muncii.
Obiectivele şi profilul de competente dezvoltate în concordanţă cu nevoile identificate pe piaţa muncii şi cu cadrul naţional al calificărilor sunt prezentate în fişele disciplinelor din planul de învăţământ.

Prin conţinutul disciplinelor cuprinse în planul său de învăţământ, programul de studii de licenţă asigură absolvenţilor săi competenţe de specialitate în concordanţă cu cerinţele de pe piaţa muncii.

Competenţe profesionale:
– Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic.
– Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic.
– Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale.
– Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor state.
– Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă.
– Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi în soluţionarea lor.

  Competenţe transversale:
– Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului.
– Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor ierarhice.
– Conștientizarea nevoii de formare continuă, pentru dezvoltarea personală și profesională.

       Durata studiilor: 8 semestre